Конкурс для молодих математиків в Україні Mathematics competition for young mathematicians in Ukraine

October 1, 2007Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці
та фундація “Україна-США”
при сприянні першого посла США в Україні дост. Романа Попадюка
і Українського та Київського математичних товариств
оголошують конкурс для молодих математиків в Україні


Наукове товариство ім. Шевченка в Америці та фундація “Україна-США” оголошують конкурс на здобуття премії для молодих математиків України. Щорічно переможцю конкурсу присуджується премія у розмірі 5000 дол. США. Мета конкурсу — допомога молодим математикам, що займаються науковою роботою у себе на Батьківщині та стимулювання інтересу молоді до фундаментальних та прикладних наукових досліджень. У конкурсі можуть брати участь громадяни України віком до 35 років на момент терміну подачі заявки. Конкурсант повинен мати науковий ступінь кандидата або доктора фізико-математичних наук.

Учасники конкурсу подають

Коротку анотацію роботи (обсягом до 3 сторінок українською мовою), що подається на конкурс:

1. Автобіографію (CV), що включає список усіх наукових публікацій.
2. Перелік основних робіт (не більше трьох), результати яких висуваються на конкурс та файли цих робіт.
3. Перелік основних конференцій, на яких результати доповідалися, характер цих доповідей (пленарний, секційний чи ін.).
4. Список можливих рецензентів (до трьох)
5. Заявку та відповідні матеріали конкурсант надсилає на електронну адресу Ученого секретаря комітету конкурсу: nekrash@math.tamu.edu.

При подачі заявки бажано надавати документи у форматі Adobe PDF чи PS.

Комітет конкурсу відправляє проект на рецензію рецензентам із списку, запропонованого кандидатом, та додатковим рецензентам за власним бажанням. На основі отриманих відзивів комітет відбирає три найкращі заявки, за якими проводиться голосування і ухвалюється рішення більшістю голосів.

Термін подачі заявок на 2008 рік — до 15 лютого 2008 року. Результати конкурсу планується оголосити в кінці травня 2008 року.
Інформацію про конкурс буде розміщено на веб-сторінках Українського та Київського математичних товариств, Наукового товариства ім. Шевченка в Америці та фундації “Україна-США”. Повідомлення про конкурс буде надруковане в Українському математичному журналі та інших наукових виданнях України

Склад комітету конкурсу
Голова: Ростислав Григорчук (Texas A&M University, USA)
Заступник: Сергій Коляда (Інститут математики НАН України)
Учений секретар: Володимир Некрашевич (Texas A&M University, USA)
Голова конкурсних програмНаукового товариства ім. Шевченка в Америці: Роман Андрушків(New Jersey Institute of Technology, USA)

Почесні члени: Юрій Березанський (Інститут математики НАН України), Володимир Дрінфельд (University of Chicago, USA), Юрій Манін (Max Planck Institute for Mathematics, Germany; Northwestern University, USA), Володимир Марченко (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України), Анатолій Самойленко (Інститут математики НАН України), Анатолій Скороход (Michigan State University, USA), Володимир Петришин (Rutgers University, USA)

Від України: Юрій Дрозд (Інститут математики НАН України), Михайло Зарічний (Львівський національний університет ім. І.Франка), Володимир Кириченко (Київський національний університет ім. Т.Шевченка), Сергій Коляда (Інститут математики НАН України, президент Київського математичного товариства), Леонід Курдаченко (Дніпропетровський національний університет), Леонід Пастур (Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України), Ігор Протасов (Київський національний університет ім. Т.Шевченка), Юрій Самойленко (Інститут математики НАН України)

Зарубіжні: Олексій Бородін (California Institute of Technology, USA), Олександр Гончаров (Brown University, USA), Вадим Калошин (University of Maryland, USA), Юрій Кондратьєв (Bielefeld University, Germany), Сергій Куксін (Ecole Polytechnique, France), Микола Леоненко (Cardiff University, UK), Ігор Субботін (National University, USA), Віталій Сущанський (Silesian University of Technology, Poland), Едуард Тимчатин (University of Saskatchewan, Canada), Борис Циган (Northwestern University, USA)

Від Наукового товариства ім. Шевченка в Америці: Роман Андрушків (New Jersey Institute of Technology, USA), Ростислав Григорчук (Texas A&M University, USA), Володимир Мадич (University of Connecticut, USA), Анна Нагірна (University of Massachussetts, USA), Володимир Некрашевич (Texas A&M University, USA), Володимир Петришин (Rutgers University, USA), Роман Самуляк (Brookhaven National Laboratory, USA)


MATHEMATICS COMPETITION

sponsored by

Shevchenko Scientific Society (USA)
and U.S.-Ukraine Foundation
with the support of Ukraine and Kyiv Mathematical Societies and hon. Roman Popadiuk – first U.S. ambassador to Ukraine


The Shevchenko Scientific So
ciety of America and U.S.-Ukraine Foundation are sponsoring an annual mathematics competition for young mathematicians in Ukraine. The winner of the competition will be awarded a prize of 5000 USD. The goal of the competition is to help young mathematicians who are working at research institutions in Ukraine, and to stimulate the interest of young people in pure and applied science. The competition is open to citizens of Ukraine who are working permanently in Ukraine, 35 years old, or younger, and who posses the degree of Kandydat, or D.Sc., in physico-mathematical sciences.

To participate, applicants should send the following documents by e-mail to the executive secretary of the Awards Committee nekrash@math.tamu.edu, using Adobe PDF or PS format:

1. Brief description of the results of the project (3 pages or less, written in Ukrainian language) which is being submitted for the Mathematics Competition.
Curriculum Vitae, including a list of all publications.
2. List of publications (no more than three) containing the results submitted for the Mathematics Competition, including computer files of these publications.
3. List of important conference where the above results were presented, and type of presentation (plenary session, special session, or other).
4. List of proposed reviewers (no more than three).

The Committee will forward the documents to the reviewers proposed by the applicant and, in addition, to reviewers of its own choosing. Based on the response received from the reviewers, the Committee will consider three of the top candidates and decide the winner by majority vote.

The deadline for submitting applications to the 2008 Mathematics Competition is February 15, 2008. The results of the competition are planned to be announced by the end of May 2008.

Information about the Mathematics Competition will appear on the web-pages of the Ukrainian and Kyiv mathematical societies, the U.S.-Ukraine Foundation and Shevchenko Scientific Society (USA). Announcements concerning the Mathematics Competition will be published in the Ukrainian Mathematical Journal and other scholarly publications in Ukraine.

Mathematics Award Committee

Chair: Rostislav Grigorchuk (Texas A&M University, USA)
Associate Chair: Sergiy Kolyada (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine).
Executive Secretary: Volodymyr Nekrashevych (Texas A&M University, USA)

Chair of Sponsored Programs of the Shevchenko Scientific Society (USA):Roman Andrushkiw (New Jersey Institute of Technology, USA)

Honorary members: Yuri Berezansky (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine), Vladimir Drinfeld (University of Chicago, USA), Yuri I. Manin (Max Planck Institute for Mathematics, Germany; Northwestern University, USA), Vladimir Marchenko (Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, Ukraine), Anatoly Samoilenko (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine), Anatoly Skorokhod (Michigan State University, USA), Wolodymyr Petryshyn (Rutgers University, USA)

From Ukraine: Yuri Drozd (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine), Michael Zarichnyi (Ivan Franko National University of L’viv, Ukraine), Volodimir V. Kirichenko (National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine), Sergiy Kolyada (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine; president of the Kyiv Mathematical Society), Leonid Kurdachenko (Dnipropetrovs’k National University, Ukraine), Leonid Pastur (Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, Ukraine), Igor Protasov (National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine), Yuri S. Samoilenko (Institute of Mathematics of NASU, Ukraine)

From other countries: Alexei Borodin (California Institute of Technology, USA), Alexander Goncharov (Brown University, USA), Vadim Kaloshin (University of Maryland, USA), Yuri Kondratiev (Bielefeld University, Germany), Sergei Kuksin (Ecole Polytechnique, France), Nikolai Leonenko (Cardiff University, UK), Igor Subbotin (National University, USA), Vitaly Sushchansky (Silesian University of Technology, Poland), Edward Tymchatyn (University of Saskatchewan, Canada), Boris Tsygan (Northwestern University, USA)

From Shevchenko Scientific Society (USA): Roman Andrushkiw (New Jersey Institute of Technology, USA), Rostislav Grigorchuk (Texas A&M University, USA), Wolodymyr Madych (University of Connecticut, USA), Anna Nagurney (University of Massachussetts, USA), Volodymyr Nekrashevych (Texas A&M University, USA), Wolodymyr Petryshyn (Rutgers University, USA), Roman Samulyak (Brookhaven National Laboratory, USA)