2021 Election

The Nominating Committee of the Shevchenko Scientific Society

Chair: Virko Baley Members: Jurij Dobczansky, George G. Grabowicz, Myron Stachiw, Zenon Wasyliw

Proposes the following slate of candidates for the Board of the Society for the 2021–2024 term

НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ НТШ-А

Голова: Вірко Балей Члени: Зенон Василів, Григорій Грабович, Юрій Добчанський, Мирон Стахів

ПРОПОНУЄ ТАКИЙ СКЛАД УПРАВИ НТШ-А НА КАДЕНЦІЮ 2021–2024

Президія

Президент: Галина Гринь

Перший Віце-президент і делеґат до Світової Ради НТШ: Віталій Чернецький Науковий секретар: Йоханан Петровський-Штерн Скарбник: Адріяна Гельбіґ

Академічні Віце-президенти

Сергій Плохій (історія) Вірко Балей (музика і мистецтво) Роман Широков (природничі науки) Григорій Грабович (філологія)

Протоколярний Секретар

Лев Чабан

Голови комісій

Бібліотечно-архівна: Юрій Добчанський Видавнича: Лада Біланюк Дорадчо-правнича: Іванна Білич Зовнішніх зв’язків: Аскольд Мельничук Зв’язків з науковими установами: Олександра Грицак Інформаційних технологій: Олег Коцюба Комунікацій: Олена Ніколаєнко Осередків: Марта Кічоровська Кебало Стипендійна: Адріяна Гельбіґ Статутова: Андрій Сороковський Фінансова: Зенон Василів Членства: Олександер Кузьма

Вільні члени

Марґаріта Бальмацеда Андрій Даниленко Павло Ґінтов Василь Заячківський Соломія Івахів Альберт Кіпа Мирон Стахів Оксана Шевель

Контрольна комісія

Роман Куц (голова) Леонід Грабовський Мелянія Нинка Катерина Наливайко Орест Дейчаківський

Усі кандидати на листі Номінаційної комісії погодились обійняти пости, на які вони номіновані. Після виборів, обрані Голови комісій підберуть собі членів для своїх комісій. Всі зацікавлені повинні зголоситися до Голів комісій після виборів до 31 січня. Членство комісій затверджується на засіданні нової Управи.   

Executive Committee

President: Halyna Hryn First Vice-President and Delegate to World Council: Vitaly Chernetsky Learned Secretary: Yohanan Petrovsky-Shtern Treasurer: Adriana Helbig Academic Vice-Presidents Serhii Plokhii (history) Roman Shirokov (medicine and biology) George G. Grabowicz (philology) Virko Baley (arts)

Recording Secretary

Lev Chaban

Committee Chairs

Archives/Library: Jurij Dobczansky Bylaws: Andrew Sorokowski Chapters: Martha Kebalo Communications: Olena Nikolayenko Finance: Zenon Wasyliw Grants: Adriana Helbig Institutional Liaison: Alexandra Hrycak Law Advisory: Ivanna Bilych Outreach: Askold Melnyczuk Membership: Alexander Kuzma Publications: Laada Bilaniuk Website: Oleh Kotsyuba

Members-at-Large

Margarita Balmaceda Andriy Danylenko Pavlo Gintov Solomiya Ivakhiv Albert Kipa Oxana Shevel Myron Stachiw Vasyl Zayachkivsky

Audit Committee

Roman Kuc (head) Leonid Hrabovsky Melania Nynka Katerina Nalywajko Orest Deychakiwsky All candidates of the Nominating Committee’s proposed slate have agreed to serve in the positions to which they are nominated. After the elections, committee chairs select members for their relevant committees. All members who would like to serve on a committee are invited to contact the committee chairs after the elections, by January 31. Committee members are confirmed at the first or second post-election Board meeting.

Alternate Slate of Candidates for the 2021–2024 Board

The Nominating Committee has received an alternate slate of candidates for the 2021–2024 Board of the Society, nominated by Alexander Motyl, which it hereby presents for the upcoming election

ДО НОМІНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НАДІЙШЛА ДРУГА ЛИСТА, ЯКУ ПРЕДСТВЛЯЄМО ЧЛЕНСТВУ НТШ-А НА ГОЛОСУВАННЯ

Президія

Президент: Олександер Мотиль Перший Віце-президент: Василь Лопух Науковий секретар: Анна Процик Скарбник: Ігор Рак Віце-президенти Михайло Грицак Рената Голод Роман Брух Марко Андрейчик

Протоколярний Секретар

Андрій Горук

Вільні члени

Олена Данилюк Катерина Давиденко Людмила Шпильова

Executive

President: Alexander Motyl First Vice-president: Vasyl Lopukh Learned Secretary: Anna Procyk Treasurer: Ihor Rak Vice Presidents Michael Hrycak Renata Holod Roman Brukh Marko Andryczyk

Recording Secretary

Andriy Goruk

Members at Large

Olena Danylyuk Kateryna Davydenko Lyudmila Shpileva